LGH - uw specialist voor de huur van hef- en hijsmaterieel

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN LGH BE 2014-1

Artikel 1    Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten.

2. Algemene voorwaarden van de huurder gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2    Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. De door verhuurder verstrekte tekeningen, afbeeldingen, maat- of gewichtsopgaven zijn indicatief. De huurder kan hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 3    Huur / Huurprijs

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld.

2. Als de verhuur langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de huurprijs op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de (eerste) huurperiode vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die voorafgaat aan verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten.

 

Artikel 4    Betaling

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de door de huurder verschuldigde bedragen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verhuurder.
Wanneer de huurperiode langer is dan één maand wordt maandelijks gefac- tureerd. De in de overeenkomst vastgestelde bedragen dienen door de huurder binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij een kortere huurperiode dient betaling bij afhalen van het gehuurde te geschieden.
Elke betwisting i.v.m. een toegezonden factuur dient binnen de vijf werkdagen na de factuurdatum aangetekend meegedeeld te worden aan de verhuurder.

4.2. De in de overeenkomst genoemde borgsom dient bij het aangaan van de huurovereenkomst te worden betaald. De borgsom zal bij het einde van de overeengekomen huurperiode aan de huurder worden terugbetaald, mits het gehuurde, behoudens achteruitgang door normale slijtage, in de staat waarin het aan de huurder ter beschikking is gesteld aan de verhuurder is overgedragen.

4.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de huurder verplicht op verzoek van de verhuurder naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de huurder hier niet binnen de gestelde termijn aan vol- doet, raakt hij direct in verzuim. De verhuurder heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de huurder te verhalen.

4.4. Het recht van de huurder om zijn vorderingen op de verhuurder te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van de verhuurder.

4.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;
b. faillissement of toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen, of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de huurder is aangevraagd
c. beslag op zaken of vorderingen van de huurder wordt gelegd;
d. de vennootschap van de huurder failliet verklaard wordt, ontbonden of geliquideerd;
e. de huurder wordt toegelaten tot een wettelijke schuldsaneringsregeling;
f. de huurder (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

4.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de huurder van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een moratoire interest verschuldigd, à rato van de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand bij Handelstransacties van 02.08.2002, en die minimum 12% zal bedragen. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand gezien als een volle maand.
Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Dit onverminderd het recht van de verhuurder om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

 

Artikel 5    Aflevering

5.1. Het gehuurde wordt aan de huurder ter beschikking gesteld op de in de huurovereenkomst aangegeven locatie. De kosten van aan- en afvoer zijn voor rekening van de huurder. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

5.2. De huurder is verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen.

5.3. De huurder is verantwoordelijke voor de eventuele montage van het gehuurde.

5.4. Op het moment van aflevering zal er door de verhuurder of een door hem aan te wijzen derde een verslag worden opgemaakt betreffende de toestand van het gehuurde. Dit verslag zal bij eventuele geschillen als bewijs dienen van de staat waarin het gehuurde zich bevond bij aflevering van het gehuurde door de verhuurder aan de huurder.

Een vertraging op de overeengekomen termijn voor aflevering van het gehuurde materiaal door de verhuurder kan, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bovendien geeft een eventuele vertraging geenszins het recht aan de cliënt om beroep te doen op derden voor rekening van de verhuurder of brengt zij de verplichting mee voor de verhuurder om beroep te doen op derden. De aansprakelijkheid van de verhuurder kan slechts ingeroepen worden bij haar zware fout.
Indien een aflevering niet kan geschieden om redenen waarvan de oorzaak bij de huurder ligt, zullen de bijkomende vergoedingen voor verplaatsing en lonen van rechtswege door de huurder verschuldigd zijn.

 

Artikel 6    Eigendom

6.1. De eigendom van het gehuurde berust bij de verhuurder. Alles wat door of vanwege de huurder op het gehuurde wordt gemonteerd, of wordt aangebracht wordt daardoor, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, eigendom van de verhuurder zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is aan de huurder.

6.2. De verhuurder is tevens aan te merken als fiscaal eigenaar van het gehuurde. De huurder zal zich met betrekking tot het gehuurde niet als eigenaar presenteren, en zal zich onthouden van het maken van aanspraak op Belgische fiscale investeringsfaciliteiten

6.3. De huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij de verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

6.4. De huurder is verplicht, de faillissementscurator, de bewindsvoerder, de beslagleggende deurwaarder, de retentor of ieder ander die afgifte van het gehuurde of een gedeelte hiervan vordert terstond mededeling te doen van het bestaan van het eigendomsrecht van de verhuurder en binnen 24 uur de verhuurder hierover in te lichten. In afwachting van instructies van de verhuurder dient de huurder op zijn kosten passende maatregelen te nemen ter bescherming van het gehuurde en de belangen van de verhuurder. De kosten van door de verhuurder in dit geval te nemen maatregelen zijn voor rekening van de huurder.

6.5. De verhuurder is gerechtigd op het gehuurde een merkteken aan te brengen, waaruit op voor derden kenbare wijze het eigendomsrecht van de verhuurder blijkt. Het is de huurder niet toegestaan dit merkteken te verwijderen tijdens de duur van de huurovereenkomst.

 

Artikel 7    Gebruik

7.1. Het gehuurde wordt bij levering geacht te beantwoorden aan de keuze van en het beoogde gebruik door de huurder, in een deugdelijke staat te verkeren en met alle benodigde toebehoren en materialen te zijn afgeleverd.

7.2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften.

7.3. De huurder zal het gehuurde uitsluitend persoonlijk gebruiken, dan wel laten gebruiken door personen die daartoe voldoende gekwalificeerd en/of gediplomeerd zijn.

7.4. De huurder is verplicht de verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de huurder in de meldingsplicht.

7.5. Als de huurder geen gebruik kan maken van het gehuurde, komt dit voor zijn rekening en heeft dit geen invloed op zijn betalingsverplichting(en) behalve als naar het oordeel van de verhuurder de verhindering van onredelijk lange duur is, of het gevolg is van omstandigheden dewelke het gevolg zijn van een zware fout in hoofde van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming van de verhuurder het gehuurde buiten België te brengen. Wanneer de verhuurder toestemming verleent om de zaak buiten België te brengen, is de verhuurder bevoegd hieraan nadere voorwaarden te verbinden, zoals het bedingen van zekerheden.

 

Artikel 8    Inspectie / Onderhoud

8.1. De huurder verplicht zich op verzoek van de verhuurder het gehuurde voor inspectie ter beschikking te stellen. De huurder geeft de verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van de huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.

8.2. Het onderhoud van het gehuurde komt voor rekening van de verhuurder, met uitzondering van het dagelijks onderhoud, zoals bijvoorbeeld het doorsmeren en reinigen van het gehuurde voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor het gehuurde bedoeld is. De voor de goede werking van het gehuurde benodigde brandstof en verbruikszaken komen eveneens voor rekening van de huurder.

8.3. De huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter beschikking voor het door de verhuurder uit te voeren regelmatige onderhoud. De huurder zal het gehuurde gedurende deze werkzaamheden ononderbroken aan de verhuurder ter beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.

8.4. Eventuele reparaties mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de verhuurder. Indien de verhuurder geen toestemming heeft gegeven komen de kosten van reparatie voor rekening van de huurder, onverminderd het recht van de verhuurder om in geval er sprake is van schade volledige schadevergoeding te vragen.

 

Artikel 9    Onuitvoerbaarheid van de huurovereenkomst

9.1. De verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

9.2. Onder omstandigheden die niet door de verhuurder te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers van de verhuurder niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van de te verhuren zaken, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
Een vertraging op de overeengekomen termijn tot levering kan, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 10    Aansprakelijkheid huurder / Verzekering van het gehuurde

10.1. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde waaronder begrepen schade door verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verlies, voor zover deze schade niet wordt vergoed door de door de verhuurder afgesloten verzekering. Als de verhuurder aanspraak moet maken op de voornoemde verzekering, is de huurder gehouden het op grond van de polisvoorwaarden geldende eigen risico aan verhuurder te voldoen.

10.2. De huurder is gehouden het gehuurde afdoende te verzekeren, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de verhuurder het gehuurde zal verzekeren. Als de verhuurder aanspraak moet maken een door hem gesloten verzekering, is de huurder gehouden het op grond van de polisvoorwaarden geldende eigen risico aan de verhuurder te voldoen.

10.3. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, door het (gebruik van het) gehuurde toegebracht of ontstaan.

10.4. De huurder vrijwaart de verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het gehuurde.

10.5. In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient de huurder de verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid in de meldingsplicht van de huurder.

10.6. De huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor de schade kan worden voorkomen of beperkt.

 

Artikel 11    Aansprakelijkheid Verhuurder

11.1 De verhuurder zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden. is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de verhuurder verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

11.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

11.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
c. opzichtschade.

 

Artikel 12    Beëindiging overeenkomst

12.1. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de bepaalde tijd is verstreken. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.

12.2. Als de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat de huurovereen- komst feitelijk is beëindigd in de vorm van teruggave van het gehuurde, wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd, onder dezelfde condities voortgezet.

12.3. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan of verlengd, kan deze worden beëindigd door opzegging. Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd moet geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van één week. Bij een huurperiode langer dan zes maanden bedraagt de opzegtermijn 2 weken en bij langere huurperioden 1 maand.

 

Artikel 13    Ontbinding

13.1. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden in onder meer elk van de navolgende gevallen.:

a. indien de huurder enige huurtermijn of enig ander, ingevolge de huurovereenkomst verschuldigd bedrag niet tijdig op de vervaldag aan de verhuurder betaalt, ongeacht of de huurder al dan niet in gebreke is gesteld;
b. de huurder enige verplichting uit de huurovereenkomst niet geheel, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of een daarmee strijdige handeling verricht;
c. indien de huurder, zijnde een natuurlijk persoon, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
d. indien de huurder de toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen aanvraagt of toegekend wordt, zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de toekenning van het voordeel van de collectieve schuldenregeling aanvraagt, dan wel toegekend indien de huurder, zijnde een rechtspersoon of onderneming, besluit tot liquidatie van de rechtspersoon of onderneming, de onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of verplaatst naar een ander land dan waar de huurder blijkens de huurovereenkomst bij ondertekening daarvan is gevestigd dan wel de huurder een besluit tot zodanige staking of verplaatsing neemt;
e. indien de verzekering van het gehuurde door verzekeraars wordt opgezegd of de verzekeringspolis wordt geroyeerd of een bestaande verzekering niet wordt verlengd en bij andere verzekeringsmaatschappijen geen, naar het oordeel van de verhuurder, voldoende dekking kan worden verkregen;
f. bij verlies (diefstal en verduistering daaronder mede begrepen) van het gehuurde of gehele vernietiging van het gehuurde In deze gevallen is de huurder de verhuurder direct en ineens een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan alle nog te verschijnen termijnen alsmede alle verschenen maar nog niet betaalde termijnen inclusief vertragingsrente, als bedoeld in artikel 4.6.

13.2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst verliest de huurder onmiddellijk het recht tot gebruik van het gehuurde en vindt het bepaalde in artikel 14 voor zover mogelijk overeenkomstige toepassing.

13.3. Het bepaalde in dit artikel doet niet af aan het recht van de verhuurder om in of buiten rechte op grond van de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek geheel of gedeeltelijk nakoming dan wel (partiële) ontbinding van de huurovereenkomst en aanvullende schadevergoeding te vorderen

 

Artikel 14    Retournering van het Gehuurde

14.1. Bij het einde van de huur na afloop van de huurperiode of in geval van ontbinding als bedoeld in artikel 13 is de huurder verplicht, het gehuurde in goede en oorspronkelijke staat (behoudens normale slijtage) aan de verhuurder te retourneren op een door de verhuurder aan te wijzen plaats en wijze.

14.2. Alle kosten verbandhoudende met de retournering aan de verhuurder, daaronder begrepen de kosten van vervoer naar een door de verhuurder opgegeven bestemming, en de kosten van (transport)verzekering zijn voor rekening van de huurder.

14.3. Indien naar het oordeel van de verhuurder het gehuurde bij het afhalen niet schoon is, is de verhuurder gerechtigd het gehuurde voor rekening van de huurder te (laten) reinigen.

14.4. Zolang het gehuurde niet ten genoegen van de verhuurder aan deze is geretourneerd, is de huurder gehouden, naast de op hem rustende betalingsverplichtingen, alle overige verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst onverkort na te komen.

14.5. Alle kosten, die de verhuurder na retournering van het gehuurde moet maken doordat de huurder enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst niet is nagekomen, daaronder mede begrepen herstel- of onderhoudsver- plichtingen, komen voor rekening van de huurder.

14.6. Op het moment van retournering zal er door de verhuurder of een door hem aan te wijzen derde een verslag worden opgemaakt betreffende de toestand van het gehuurde. Dit verslag zal bij eventuele geschillen als bewijs dienen van de staat waarin het gehuurde zich bevond bij retournering van het gehuurde door de huurder aan de verhuurder. Elke schade die normale slijtage te boven gaat, zal door de huurder gedragen worden.

 

Artikel 15    Geschillen

15.1. Het Belgische recht is van toepassing.

15.2. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij wettelijke regels zich daartegen verzetten. De verhuurder is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

 

Artikel 16    Derdenbeding

16.1. De huurder verklaart er van op de hoogte te zijn, en voor zover nodig er mee in te stemmen, dat de eigendom van het gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.

16.2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal de huurder het gehuurde op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat de huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het gehuurde zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder dat de verhuurder aansprakelijk zal zijn voor enige door de huurder geleden schade. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

16.3. Indien de situatie van lid 2 zich voordoet en de derde het gebruik van het object door de huurder zou willen continueren, is de huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

16.4. Het hiervoor in lid 1 t/m 3 opgenomen derdenbeding kan noch door de huurder, noch door de verhuurder worden herroepen.